EFEST90

EFEST90 Vaso Festonato

Vaso Festanato
EFEST90 – 30"id, 34"od, 25"h